• Alkuun
 • Elinikäinen ohjaus
 • Visio, missio, arvot ja tavoitteet
 • Eriarvoistumisen ehkäiseminen
 • Osuva ja osaava ohjaus
 • Toimiva ja kehittyvä ohjausverkosto
 • Tehokas viestintä
 • Strategian toteuttamistahot
 • Elinikäinen ohjaus

  Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat ja kannustavat kansalaisia eri elämänvaiheissa:

  1. tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa,
  2. tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja
  3. hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa.

  Kainuulaisten ohjaustoimijoiden yhteisellä Kainuun elinikäisen ohjauksen strategialla (ELO-strategia) halutaan edistää ja tiivistää alueella tehtävän ohjauksen verkostomaista toimintaa. Strategian perustana ovat alueen keskeisten ohjausta tekevien organisaatioiden strategiat sekä Kainuu-ohjelma. ELO-strategian keskeisiksi teemoiksi on nostettu asiakaslähtöisyys, maakunnallisuus, motivointi ja kannustaminen. Yhteinen strategia ohjaa verkoston työtä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottajana.

  Visio:

  Elinikäisellä ohjauksella edistetään kainuulaisten hyvinvointia, osaamista, uudistumiskykyä ja yritteliäisyyttä


  Missio:

  Ohjaamme ja kannustamme kainuulaisia oppimiseen, työhön, osallisuuteen, kehittymiseen, innovatiivisuuteen ja oman polun löytämiseen elämän eri vaiheissa.


  Arvot:

  • Uskomme mahdollisuuksiin
  • Kainuussa ohjaus on jokaisen saatavilla
  • Sosiaalisesti kestävä kehitys

  Tavoitteet:

  • Ohjaus on osuvaa ja osaavaa
  • Ohjausverkosto on joustava ja toimiva
  • Ohjausosaamista kehitetään yhteistyössä

  Eriarvoistumisen
  ehkäiseminen

  ELO-strategian yhteisenä arvopohjana toimivat usko mahdollisuuksiin, maakunnan alueellinen tasavertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Verkostona luomme kehittymisen ja kehittämisen positiivista ilmapiiriä kainuulaisille ohjaustilanteissa. Kaikilla Kainuussa on mahdollisuus saada ohjausta. Sosiaalisesti kestävä kehitys huomioi asiakkaan osallisuuden ja kaikkien asiakkaiden arvostavan kohtelun.

  Osuva ja
  osaava ohjaus

  Osuva ohjaus on asiakkaan tarpeesta lähtevää, oikea-aikaista ja monikanavaista. Osuva ohjaus edellyttää kuuntelevaa ja asiantuntevaa työotetta. Ohjaus tarjoaa asiakkaalle realistista näkemystä mahdollisuuksista sekä tukea tavoitteen asettamisessa ja suunnitelman laatimisessa. Asiakas on aktiivinen toimija, mitä ohjaus tukee kannustavalla ja motivoivalla otteella. Osuva ohjaus vie asiakkaan tilannetta eteenpäin ja tarvittaessa asiakas siirtyy sujuvasti palvelusta toiseen. Ohjausta tarjotaan monikanavaisesti.

  Toimiva ja kehittyvä
  ohjausverkosto

  Toimijoilla on yhteinen näkemys elinikäisestä ohjauksesta. Ohjausverkoston joustavuus ja toimivuus edellyttävät, että verkoston toimijat tuntevat toisensa ja toistensa palvelut. Jokaisella verkoston jäsenellä on tehtävänsä ja roolinsa, jota muut toimijat arvostavat. Verkostotoimijoiden roolien ymmärtäminen edistää yhteydenpitoa, tiedonsaantia sekä avun pyytämistä ja saamista toimijoiden kesken.

  Ohjausosaamista kehitetään yhteistyössä. Kehittäminen edellyttää organisaatioiden ja yksilöiden aktiivista osallistumista verkostotoimijoiden yhteisiin hankkeisiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Aktiivisella vuorovaikutuksella vahvistamme yhteistä käsitystä ohjausprosessista sekä ohjausverkoston kehittämistarpeista. Tunnistamme uusien toimintatapojen mahdollisuudet ja toimimme aktiivisesti muutostilanteissa. Sitoudumme kehittämiseen organisaatioiden kaikilla tasoilla ja kohdennamme kehittämiseen resursseja. Jaamme tietoa avoimesti ja otamme moniammatillisen osaamisen käyttöön aiempaa tehokkaammin.

  Tehokas
  viestintä

  Tehokas ja oikea-aikainen viestintä verkoston sisällä on keskeisessä asemassa. Etenkin muutostilanteissa viestinnän merkitys korostuu. Verkoston viestintää edistävät säännölliset yhteiset tapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla. Joustava ja toimiva ohjausverkostomme näkyy asiakkaalle johdonmukaisena, moniammatillisena yhteistyönä ja asiakasystävällisenä ohjauksena.

  Strategian
  toteuttamistahot

  Strategian valmistelusta on vastannut kehittäjäryhmä, johon kuuluivat seuraavien organisaatioiden edustajat: Kajaanin kaupunki, Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kaukametsän opisto, Kianta-Opisto, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA, Kainuun TE-toimisto ja Kainuun ELY-keskus.
  Kainuun ELO- strategian toimeenpanosta vastaa Kainuun ELO-työryhmä, jonka työtä Kainuun ELY-keskus koordinoi.